ข่าว

1st Textiles Industrial National Conference

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งผลงานวิชาการของท่าน เพื่อนำเสนอผลงาน
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้น
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

* ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

** ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากการสแกน Qr code ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *