กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ 27 รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแบ่งปัน การทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ และพิธีแสงเทียนแห่งปัญญา พร้อมด้วยการทำบุญตักบาตร โดยมี ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ จ.สุพรรณบุรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *