รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1/2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1/2

รายงานตัวห้องประชุม 3

อาคาร 2 ชั้น 2 เวลา 08.30 น.

และชำระเงิน 400 บาท

ห้องสอบสัมภาษณ์

  1.สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า                                      ห้องสอบ 431

  2.สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ                   ห้องสอบ 431

  3.สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ     

     – วิชาเอกออกแบบแฟชั่น                                         ห้องสอบ 432

     – วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์                                   ห้องสอบ 432

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *