รับสมัครนักศึกษาใหม่กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่สำหรับกรณีพิเศษ (โควตา)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
  • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร. 02-281-6554 (เบอร์ตรง) 02-665-3555 ต่อ 3010, 3021, 3053  http://www.itfd.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *