ข่าว

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร. มธุรส  เวียงสีมา คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาทุน จำนวน 28 ราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

โทร : 02-665-3555 ต่อ 3031

http://www.itfd.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *