ข่าว

พิธีประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยมีคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประกาศเจตจำนง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อตระหนักในความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

        

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *