กิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 15 มกราคม 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โครงการปฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 4 สาขาวิชา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 423 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *