กิจกรรม

ติวเข้ม SMART PR ยุค4.0 ครั้งที่ 1

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม Smart PR ครั้งที่ 1 ให้กับนักประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าว จัดโดยกองสื่อสารองค์กร ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 29 ธันวาคม 2561

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *