กิจกรรม

งานแสดงผลงาน FASHION SHOW BRANDING PROJECT

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัด fashion show BRANDING PROJECT เพื่อแสดงผลงานนักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่  4 ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ออกแบบแฟชั่น 4 การสร้างแบรนด์  ของกลุ่มนักศึกษาที่หลากหลายความคิด ถูกรังสรรค์ผ่านในรูปแบบของเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างลงตัว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557