ข่าว

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำเนิน ไชยเสน และผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี เป็นวิทยากร ในการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพ เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 423 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *