กิจกรรม

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนชาวไทยทรงดำ การนำฝ้ายและไหมมาผลิตเป็นเส้นใย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ฝึกฝนทักษะการทอผ้า และนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลล่าให้กับผ้าทอพื้นถิ่น ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนไทยทรงดำ จ.ราชบุรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *