ข่าว

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓

🔊🔊🔔ประกาศ!!!! แจ้งกำหนดการวันฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓

🌟  วันฝึกซ้อมย่อยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๐๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

🌟  วันฝึกซ้อมรวม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๐๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มทร.พระนคร

🌟  วันฝึกซ้อมใหญ่
วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (รอบเช้า)

๐๖.๐๐ น. จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

🌟  วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ (รอบเช้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับพระราชทานปริญาบัตร
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร : ๐๒-๖๖๕-๓๕๕๕ ต่อ ๓๐๓๒
มือถือ๐๖๑-๗๗๒-๙๐๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *